Information om vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt följande.

1) Ändamålet: Vi kan behöva behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal, där den registrerade är kontaktperson hos våra kunder, leverantörer eller andra som vi samarbetar med. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring, redovisning och deklaration) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.

2) Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi samtycke från den registrerade innan vi behandlar dennes personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan sådant samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal där den registrerade är kontaktperson, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.

3) Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om personnummer, utom i de rena undantagsfall fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera den registrerade. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om de registrerade (t.ex. hälsoinformation) och andra skyddsvärda uppgifter (t.ex. om personlig ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (t.ex. för att ge kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter, särskilt när denne finns utanför EU/EES. Vi behandlar inte heller några personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Undrar du över något kring vår personuppgiftsbehandling?

Hör bara av dig till oss, så reder vi ut begreppen!